انتقال متانول از پتروشیمی زاگرس به پتروشیمی مرجان و بهره برداری از مخازن ذخیره متانول در سایت پتروشیمی مرجان

به منظور راه اندازی خط انتقال متانول صادراتی از پتروشیمی مرجان به مخازن سبز عسلویه و همچنین به منظور بهره برداری از مخازن ذخیره روزانه محصول در سایت متانول مرجان با همکاری پتروشیمی زاگرس و انتقال متانول از آن مجتمع به پتروشیمی مرجان خط انتقال و مخازن ذخیره سایت مرجان در سرویس قرار گرفت.

Images: