راه اندازی بخش اشباع واحد متانول

با در سرویس قرار گرفتن کوره ی ریفورمری در واحد متانول پتروشیمی مرجان و تثبیت شرایط عملیاتی، با افزایش تعداد مشعل های در سرویس کوره به تعداد 420 عدد از مجموع 576عدد، بخار HHP با فشار 115 بار تولید گردید و همزمان با امر واحد اشباع پتروشیمی مرجان نیز در سرویس قرار گرفت.

Images: راه اندازی بخش اشباع واحد متانول