راه اندازی کامل بخش تقطیر (Distillation) پتروشیمی مرجان

پس از در سرویس قرار گرفتن مخازن ذخیره متانول، بخش تقطیر پتروشیمی مرجان با استفاده از محصول خریداری شده از پتروشیمی زاگرس در تاریخ 97/03/13 در سرویس قرار گرفت که با تلاش شبانه روزی همکاران بخش بهره برداری در تاریخ 97/03/31 شرایط نرمال و واحد تقطیر به بهره برداری کامل رسید.

Images: