راه اندازی کوره اولیه و ثانویه پتروشیمی مرجان

با توجه به راه اندازی ایستگاه گازدر تاریخ 96/05/25 ، قابلیت بهره برداری از کوره پرایمری ( اولیه ) پتروشیمی مرجان عملاً میسر بود که در تاریخ 97/04/01 و پس از رفع پانچ های باقیمانده از دوران ساختمان و نصب و اخذ مجوزهای لازم از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، کوره با موفقیت با گاز خوراک دهی شد و در سرویس قرار گرفت.

Images: راه اندازی کوره اولیه و ثانویه پتروشیمی مرجان