شارژ مولکولار سیو در Prepurifier واحد هوا

با همت همکاران محترم واحد بهره برداری در طی یک بازه زمانی 72 ساعته و در یک اقدام بی سابقه، هر دو دستگاه Prepurifier واحد هوا پتروشیمی مرجان با مولکولار سیو شارژ و آماده بهره برداری قرار گرفت.

Images: شارژ مولکولار سیو در Prepurifier واحد هوا