اکسیژن تولید شده در واحد هوا به عنوان یکی از خوراکهای اصلی واحد متانول از طریق خطوط ارتباطی احداث شده توسط پتروشیمی دماوند در کریدورهای تاسیساتی فاز 2 منطقه پتروشیمی پارس از جمله کریدور K2، کریدور 125 و کریدورM2 بایستی به واحد متانول مرجان منتقل گردد تا عملیات تولید آغاز گردد که با همکاری ارزنده امور محترم نظارت بر راه اندازی طرح ها شرکت ملی صنایع پتروشیمی گزارشات مطالعات Hazop و PSSR این خطوط ارتباطی بررسی و پس از صدور مجوز بهره برداری از خط اکسیژن، این خط تحت فشار با اکسیژن قرار گرفت که سرانجام در تاریخ 97/05/24 با رسیدن فشار خط به حدود 25 بار، عملیات دریافت اکسیژن در واحد متانول آغاز گردید.

Images: انتقال اکسیژن از واحد هوا به واحد متانول