پتروشیمی مرجان از زمان تولید محصول متانول تا پایان مهر ماه 7 فروند کشتی به بازارهای جهانی صادرات محصول داشته و انشاء الله مطابق برنامه زمانبندی تا پایان سال میلادی جاری 8 فروند کشتی دیگر نیز، ارسال خواهد شد.

Images: