مهندس قاسم مسعودی مدیر عامل پتروشیمی مرجان صبح امروز دوشنبه سیزدهم اسفند ماه از قسمت های مختلف شرکت بازدید به عمل آوردند .
به گزارش روابط عمومی مهندس مسعودی مدیرعامل شرکت پتروشیمی مرجان صبح امروز دوشنبه سیزدهم اسفند سال جاری از قسمت های مختلف پتروشیمی بازدید, و از روند پیشبردی برنامه ها و وظایف انجام شده کسب اطلاع نمودند.
در این بازدید مدیر عامل ضمن بازدیداز خط PRG و نیز بازرسی فنی از بخش های مختلف مجتمع توصیه هایی تخصصی به همکاران گوشزد و با اظهار رضایت از روند عملکردی فعالیت ها ، تلاش های صورت گرفته در خصوص تعمیرات اساسی را موفقیت آمیز دانست . وی با کسب اطلاع از آخرین اقدامات انجام شده خطاب به مسؤلین واحدهای مرتبط تاکید کرد, باید با توجه به پروسه زمانی تعیین شده و نیز برنامه ریزی و هدف گذاری صحیح مبتنی بر قابلیت و توانمندی فنی و تخصصی همکاران به نتایج مطلوب نظر دست یابیم . گفتنی است مدیر عامل در ادامه این بازدید همت و پشتکار همکاران را ستود, و از تلاشهای بی وقفه و شبانه روزی آنان در جهت دستیابی به اهداف و برنامه های پیش روی قدر دانی کرد

Images: مدیرعامل پتروشیمی مرجان بر انجام تعمیرات اساسی طبق برنامه زمان بندی