توجه به انتقال دانش فنی و حرکت در مسیر خود کفایی یکی از تصمیمات استراتژیک مدیریت پتروشیمی مرجان در طول اجرای پروژه بوده است. به همین منظور با تکیه بر کار شبانه روزی حداکثر استفاده از توان مشاورین، تولیدکنندگان و پیمانکاران داخلی در سرتاسر کشور به عمل آمده است.