امروزه بقای شرکت‌ها در شنیدن صدای مشتریان و بخش‌بندی بازار بر اساس مشخصات و نیازمندی‌های آنان است، این مهم تنها با روش¬های سنتی و متداول و واگذاری تبلیغات به واحد روابط عمومی با دیدگاه¬ها و ابزارهای سنتی جوابگو نیست، بلکه نیازمند آن است که همگام با پیشرفت تکنولوژی و خدمات و محصولات جدید قابل عرضه، تبلیغات، کسب مشتری و حفظ مشتریان نیز دچار دگرگونی و تحول شده و از زمان ایده پردازی تا تولید خدمات و محصول تمام ارکان درگیر در آن در خدمت مشتریان و عرضه محصول بر اساس خاص آنان قرار گیرد.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ در شرکت پتروشیمی مرجان ﺳﻪ ﺑﺨﺶ «اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ»، «ﺗﺒﻠﻴﻎ و ﺗﻬﻴﻴﺞ» و «اﻓﻜﺎرﺳﻨﺠﻲ» را بر اساس چشم انداز ترسیمی به عنوان محورهای اصلی فعالیت خود در دستور کار قرار داده است.
اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ از ﻓﻌﺎﻟﻴت ها و اﻗﺪاﻣﻬﺎي ﻧﻈﺎم¬مند و ﻣﻌﻘـﻮل ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﻣـﻲ ﺷـﻮد و داراي ﻣﺮاﺣـﻞ و ﺧﺼﻴﺼﻪ هاي ﺑﺴﻴﺎري اﺳﺖ و لزوماً می بایست در دو ﺑﻌﺪ «اﻃﻼع یابی» و «اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ» مبتنی ﺑﺮ ﻧﻴﺎز ﺳـﻨﺠﻲ، ﻣﺨﺎﻃـﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻳﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺨﺎﻃﺐ، اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ، اﻓﻜﺎر ﺳﻨﺠﻲ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ های اﻗﻨـﺎﻋﻲ اﺛـﺮ ﺑﺨﺸـﻲ اﺳـﺘﻮار ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻜﺘﻪ ﺣﺎﻳﺰ اهمیت، تأکید ﺑﺮ «ﺻﺪاﻗﺖ» و «راﺳـﺘﮕﻮﻳﻲ» در اﻃـﻼع¬رﺳـﺎﻧﻲ است بطوریکه ﺑـﺎ تأکید و اﺻـﺮار ﺑـﺮ اﻧﺠـﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴت هاي ﺁﻣـﺎري و ﭘﮋوهﺸـﻲ در ﮔـﺮدﺁوري و پردازش دﻗﻴﻖ و ﺑﺪون ﺟﺎﻧﺐ داري دادﻩ، بی طرفی، وﻓﺎداري ﺑـﻪ ارزش های ﺣﺮﻓـﻪ ای(دﻗـﺖ، روش ﺻـﺤﻴﺢ، عینیت، ﺧﻮدداري از ﺗﺤﺮﻳﻒ، ﭘﻨﻬﺎن کاری و ﻧﻔﻲ شواهد) را همواره ﻣﺪ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ فراموش نباید کرد که ﻧﻔـﻊ شرکت در اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺸـﺘﺮي ﻧﻬﻔﺘـﻪ اﺳـﺖ.
مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان یک استراتژی کسب و کار بر اساس مبانی زير در شرکت پتروشیمی مرجان پیاده سازی می شود:
• ساماندهی ارائه خدمات براساس نياز مشتریان
• بالابردن سطح رضایت مشتريان مطابق اصول مشتری مداری
• پياده‌سازی فرايندهای مشتری محور

برنامه های اجرائی روابط عمومی منطبق چشم انداز ترسیمی شرکت بر پایه محور های زیر برنامه ریزی شده است:
الف: برنامه ریزی و مخاطب شناسی
ب: ارتباطات: ( رسانه ها، سمعی و بصری، انتشارات، ظرفیت های اجتماعی)
ج: رسانه¬ها(پایگاه اینترنتی خبری، معرفی فعالیت ها، برنامه ها و اقدامات شرکت و ارتباط با کارکنان و خانواده آنان)
د: انتشارات(نشریه داخلی، بروشور معرفی شرکت، اینفوگرافی و..)
ﻫ: سمعی و بصری(مستندسازی پروژه ها، مستندگزارشی و..)
و: نمایشگاه(حضور موثر در نمایشگاه های تخصصی و معرفی عملکرد و دستاوردهای شرکت)