متانول هفتم از عسلویه می اید

بزودی متانول هفتم از عسلویه تولید می شود.

متانول هفتم از عسلویه می اید

بزودی متانول هفتم از عسلویه تولید می شود.

متانول هفتم از عسلویه می اید

بزودی متانول هفتم از عسلویه تولید می شود.

Category: پتروشیمی مرجان, گزارش های تصویری

Date: Saturday, June 14, 2014

ظرفیت تولیدی این واحد پتروشیمی سالانه یک میلیون و ٦٥٠ هزار تن متانول خواهد بود.
ارزش قرارداد واحد متانول شرکت پتروشیمی مرجان ٥٠٠ میلیون یورو و با ظرفیت تولید سالانه یک میلیون و ٦٥٠ هزار تن شامل خرید لیسانس، انجام مهندسی اصولی و ارائه خدمات فنی است که بنابر توافقهای صورت گرفته در مدت چهار سال اجرا خواهد شد.
خوراک این طرح سالانه ٥,١ میلیارد نرمال متر مکعب گاز طبیعی است و پیش بینی شده است که همه سرویسهای جانبی آن (آب، برق، بخار و اکسیژن) از پتروشیمی دماوند (مجری سرویس های یوتیلیتی واحدهای مستقر در فاز دوم عسلویه) تامین شود.