سرانجام با تلاش و پشتکار متخصصین و مهندسین زحمتکش، واحد متانول پتروشیمی مرجان پس از گذشت سه ماه از افتتاح ، در تاریخ 27/09/1397 با تولید 5000 تن متانول در روز به ظرفیت اسمی دست یافت.

Images: