با همت وصف ناپذیر همکاران در کلیه بخش های اجرایی کمپرسور و توربین اصلی واحد مرجان ( کمپرسور سنتز) کوپل و با بخار HHP با فشار تقریبی 115 بار راه اندازی گردید، این کمپرسور وظیفه اصلی فشرده سازی گاز سنتز و رسانیدن فشار آن از حدود 30 بار به حدود 90 بار را دارد.

Images: کوپل و راه اندازی کمپرسور اصلی واحد متانول (کمپرسور سنتز)